CS&S
Az előző 75 év: romantikaAz előző 75 év: romantika

Történet, képgaléria

 
A romantizmus

A romantizmus felismerése

A XVIII. század folyamán már egyre több és több jel és tapasztalat mutatott arra, hogy nem feltétlenül csak az az érték, s a nagyobb érték, ami a klasszicitás ismérveit viseli magán, vagyis ami az Enciklopédia francia mintákra tekintő meghatározási kísérlete szerint a szilárd, megbízható gondolkodás, a jó ízlés és az értelem jegyében fogant, illetve amit a görög — akkor még nem tudták, hogy a kései görög — szobrászat remekeiből levont híres winckelmanni tétel szerint "a nemes egyszerűség és a nyugodt nagyság " jellemez. Van másfajta érték, másfajta, nyugtalanabb szépség is. Eleinte hol festőinek, pittoresque-nek hívják, hol regényesnek, romanesque-nek. Azután, a XVIII. század harmadik harmadától egyre véglegesebben romantikusnak. Ezek a nevek kezdetben még bizonytalanul, egy más választást fedtek, így például:

--- természeti festőiséget és látványosságot szabad természetet a geometriai szabályossággal nyírt kertek után,
--- szaggatott hegyvidéket a nyájasan művelt lapályok után;
--- érzelmességet és idilli kedélyességet a társasági szellemesség és üres etikett után;
--- különlegeset, borzongatót csupa olyasmit, ami nem klasszikus.

Aztán, konkrétabban Shakespeare-t és Ossziánt, kavargó szenvedélyeket, gáttalanul szárnyaló képzeletet, korlátokat áttörő egyéniséget. Antikvitással szemben középkort és nemzeti múltat; és rehabilitálva a kifejezést, melyet Moliére a silányság szinonimájának tartott gótikát. (Szövegforrás: A klasszicizmus, Gondolat kiadó, 1963, Bevezető tanulmány, Rónay György)

A mellékelt képeken: Caspar David Friedrich (1774 – 1840): Kréta-sziklák Rügen szigetén, olaj, 1818-1819. Wikimedia, Kunst Museum Winterthur, public domain; illetve hasonló címmel, vizfesték, grafit, 1825-1826. Wikimedia, Museum der bildenden Künste, Leipzig, public domain.
(Képernyő nagyítás kattintásra, nagy kép lentebb)

 NAGY KÉP ITT... 
 
A stílusról

A romantikus festészeti stílusról - röviden.
A művészeti stílusok leírásakor fontos az előző stílussal való összehasonlítás, hiszen abból elindulva, annak sokban ellentmondva keletkezik. Ami jelen esetben különleges, hogy a klasszicizmus, habár hamarabb keletkezett, utolsó 50 évében együtt élt a romantizmussal, közös jelemzőik is voltak, az ellentétek főleg a 19.sz közepe felé a Delacroix - Ingres közti 'harc' során forósodtak fel.

A romantikus irány már a francia forradalom előtt is, mint ellenkező tendencia a klasszicizmus mellett, kisebb mértékben jelen volt, de az 1789-es forradalom utáni kiábrándulság nyomán erőteljesen elterjedt. A természetet már nem kiszámítható törvények, hanem ellenőrizhetetlen erők irányítják, az ember és az emberi alkotások ezek kiszolgáltatottjai. Divat lesz épületromokat ábrázolni. Nem az antik világ harmóniája az irányadó, hanem a festő egyénisége és érzelmei, nem egy régebbi kor utánzása, hanem az eredetiség és a teremtés. Szélsőséges emberi sorsokat, érzelmeket tükröz a festői képzelet, de akár a természetfölötti lényeket is megjelentet. Kedvenc az állatvilág is, amiben egyrészt a természet erői nyilvánulnak meg, másrészt az emberi viselkedés metaforái.

Mindezt a változatosságot látva érdemes idézni itt a 'Válogatott írások a művészetről és a művészről' műből, ahol Baudelaire azt írta: 'A romantika nem abban rejlik, hogy a művész milyen témákat választ, sem abban, hogy pontosan lemásolja az igazságot, hanem abban, ahogyan érez. '

A mellékelt képen: Horace Vernet (1789–1863), A lovas nélküli lovak versenyének kezdete, 1820, Metropolitan Múzeum. A lovas nélküli lovak versenye a római karnevál egyik fénypontja volt, amelyet minden februárban, a nagyböjt előtt tartottak. Vernet festménye azt ábrázolja, ahogy a lovak féken tartásával küzködnek a lovászok a verseny kezdete előtt a Piazza del Popolon, amelyet Goethe 'az egyik legszebb látványnak nevezett, amit a világon bárhol látni lehet'.

A lenti képen: Theodore Gericault (1791–1824) Esti táj Akvadukt-tal, 1818, Metropolitan Múzeum. A festményt Gericaultnak az olasz vidéken 1816-ban és 1817-ben meglátogatott romok emlékei inspirálják. A neves festő előd Nicolas Poussin és a kortárs Joseph Vernet (aki Gericault arcképét is megfesti) festői modorában készül a kép. Viharos égboltja és viharos hangulata példa a fenségesről alkotott elképzelésekre és a kialakulóban lévő romantikus mozgalom esztétikájára.

 NAGY KÉP ITT... 
Theodore Gericault, Esti táj Akvadukt-tal, 1818.
 NAGY KÉP ITT... 
 
William Blake: A Jó és a Sátán Angyala, 1795

A mellékelt kép: William Blake, költő, festő, grafikus és nyomdász, a romantikus festészet egyik úttörőjének képi látomása: A Jó és a Sátán Angyala, 1795. Blake aki személyes bevallása szerint képeit valós látomásokból elindulva festette, életművével egy párhuzamos mitológiát teremt az emberiségnek és a maga számára. A képsorozatokat kézzel festett és írt, néhány példányos könyvekben publikálta, mely példányok ma különböző múzeumok örzött kincsei. A kép forrása: Wikimedia.

Az elszabaduló szenvedély.
Egy Lavater-szöveghez fűzött megjegyzésében Blake azt állította, hogy 'az aktív gonosz jobb, mint a passzív jó', ami némileg kétértelművé teszi a képeinek az alakjait (Johann Kaspar Lavater, Aforizmák az emberről c. művét 1788-ban Blake megjegyzésekkel látta el, innen a fenti magyarázat). A mellékelt képen látható aktív gonoszt azonban lánc köti a földhöz és nem engedi, hogy teljesen elszabaduljon. Lehet, hogy e lánc Urizennek, a konvencionális ész és törvény megtestesítőjének műve?. Általában szakállas öregként ábrázolják (lásd itt a kis képen); néha építészi eszközöket visel az univerzum létrehozására és korlátozására.


William Blake költeményeiből két részlet:


'S ne hidd, míg száll sóhajod,
Hogy Teremtőd nincsen ott,
És ne hidd, ha könnyezel,
Hogy Teremtőd nincs közel.'

'Egy porszem világot jelent,
s egy szál vadvirág az eget,
fogd föl tenyeredben a végtelent,
s egy percben élj évezredet.'

Ahogy a fenti bevezetőben is láttuk, témában és festői eredetiségben a romantika rendkívül változatos. Épp ezért a romantika meghatározásával nehezebben birkoznak meg a művésztörténészek. Alább ezt mégis megkiséreljük és egymással szemben álló fogalmak, jellegzetességek sorozatát mutatjuk be táblázatos formában, mintegy a romantika körülírásaként.


 NAGY KÉP ITT... 
 
Ellentétpárok - Klasszicizmus - Romantizmus

A romantika jellemzése kapcsán most több ellentétpárt is felsorolunk
A lehetséges jellemzők romantika esetében a második oszlopban találhatók


értelem
érzelem
 
gondolkodás
érzés
 
a rajz (disegno) fontossága
a szín (colorito) fontossága
 
állandóság
változékonysáág
 
férfias erények idealizálása
a női tulajdonságok idealizálása
 
nemzetközi
nemzeti
 
visszatér a görög-római antikvitáshoz
visszatér a saját középkorhoz
 
hagyománytisztelet
újdonság, forradalom
 
objektív
szubjektív
 
racionális
iracionális
 
materializmus
spiritualitás
 
nemes egyszerűség és csendes nagyság (Winckelmann)
primitív őserő
 
mechanicisztikus természet szemlélet
organikus természet szemlélet
 
a természet felett álló, azt a maga céljára kihasználó ember
a természet gyermekeként megjelenő ember
 
nevelő célzatú
felszabadító jellegű
 
mimetikus, utánzáson alapuló
(ön)kifejezés, képzelet, fantázia
 
analízis
szintézis, illetve holizmus
 
egyértelműség, átláthatóság
többértelműség
 

Forrás: sok helyről gyűjtve, több is Maarten Doorman könyvéből (A romantikus rend, Typotex, 2006, Budapest)

A mellékelt képeken:
Claude Lorrain, Alkony a kikötőben, 1639, Louvre, wikimedia, public domain
Caspar David Friedrich. 1816 körül, Neubrandenburg (szüleinek a városa), Pomeranian State Museum, wikimedia, public domain
Francia klasszicista iskola, 1810 körül, Aurora és Cephalus, UK, London
William Blake, 1795 körül, Szánalom, Tate Múzeum, wikimedia, public domain
Jacques-Louis David, 1789, A liktorok elhozzák Brutusnak fiai holttestét, Louvre, , wikimedia, public domain, részlet
Théodore Géricault, Medusa tutaja, 1818-19, Louvre, wikimedia, public domain

 NAGY KÉP ITT... 
Caspar David Friedrich: Két ember nézi a holdat, kb. 1825–30.

Caspar David Friedrich (1774 - 1840) nemcsak a legfontosabb német romantikus tájképfestő volt, hanem általában generációjának legjelentősebb német művészeként tartják számon. Többnyire színeiben visszafogott éjszakai égbolt, hajnali köd, kopár fák vagy gótikus romok előtt sziluettben megjelenő elmélkedő alakok láthatók. Az ember eltörpül a természet nagysága, fenségessége előtt, a szereplők egyénisége nem annyira fontos, így nem kidolgozott.

Természet: barát vagy ellenség


A Két ember nézi a holdat itt látható változata a harmadik ebben a sorozatban az első még barátja August Heinrich (1794-1822) életében készült, akivel együtt láthatók a képen. A későbbi német expresszionista festészethez hasonlóan a természet nem az ember barátságos közege, itt ugyan fenséges és tekintélyt parancsoló, de inkább idegen tőle, figyeljük meg például a mintegy szimbólummá lett fa szúrós, villámvonalú ágait. A sziluettben megjelenő alakok - mint sok más képén Friedrichnek - mintha nem a természetben lennének, hanem előtte. Ez a természet megfoghatatlannak és rejtélyesnek tünik, ugyanakkor akárcsak a festmény, rabul ejti a néző tekintetét. (Metropolitan Museum of Art, New York, public domain)

Caspar David Friedrich idézetek
(www.goodreads.com, stb.)

A festőnek nemcsak azt kell megfestenie, ami előtte van, hanem azt is, amit magában lát. Ha nem lát semmit belül, akkor abba kell hagynia annak festését, ami előtte van.

Egyedül kell maradnom, és tudnom kell, hogy egyedül vagyok, hogy a természetet teljes egészében szemléljem és érezzem; át kell adnom magam annak, ami körülvesz, össze kell olvadnom a felhőkkel és a sziklákkal, hogy az lehessek, ami vagyok. A magány nélkülözhetetlen a természettel folytatott párbeszédemhez.

Emberkerülőnek nevez engem, mert kerülöm a társaságot. Ön téved; én szeretem a társadalmat. Mégis, hogy ne gyűlöljem az embereket, kerülnöm kell a társaságukat.

A szemünk és a fantáziánk jobban vonzódik ahhoz ami a ködös és távolabb van, mint ahhoz, ami elérhető és jól kivehető előttünk. Ha egy jelenet ködbe burkolózik, vonzóbbnak, nemesebbnek tűnik, és fokozza a nézők képzelőerejét, növeli a várakozást... akár egy lefátyolozott lány.

Miért választom olyan gyakran a halált, a mulandóságot és a sírt festményeim témájául - kérdeztem magamtól sokszor -, miért választom olyan gyakran a halált, a mulandóságot és a sírt? Az embernek sokszor alá kell vetnie magát a halálnak, hogy egy napon elnyerje az örök életet. NAGY KÉP ITT... 
 
Joseph Mallord William Turner: A móló Calais-nál (1803)

A zord vízen, és a sötét viharfelhők alatt egy komp közeledik Calais kikötőjéhez. Minden kaotikus és életveszélyes. Mégis, a kép közepén lévő fehér vitorlát épp megvilágítja egy, a felhők résén átjövő fénysugár, ami azért optimizmusra is okot ad.

A kép megélt eseményen alapul, ugyanis amikor 1802-ben, Turner első külföldi útja során Doverből Calais-ba utazott, egy tengeri viharban majdnem elmerültek. A festményt a Royal Academy 1803-as első kiállításán állították ki, John Ruskin kritikus szerint ez volt az első olyan festmény, amely Turner kolosszális erejének jeleit mutatta. A kép forrása: Wikimedia, National Gallery, public domain.

William Turner idézetek
(www.azquotes.com)

Kiválasztani, kombinálni és koncentrálni azt, ami a természetben szép és a művészetben csodálatra méltó, ugyanúgy a tájképfestő dolga, mint a művészet más területein.

Meg kell különböztetni a nagyobb és a kisebb igazságot: nevezetesen a természet tágabb és szabadabb eszméjét a viszonylag szűk és korlátolt eszmétől; nevezetesen azt, ami a képzelethez szól, attól, ami kizárólag a szemnek szól.

Csak akkor kezdünk alkotni, ha már nem félünk.

Ha találnék valami feketébbet a feketénél, azt használnám.


 NAGY KÉP ITT... 
 
Kontraszt
Nietzsche: kétféle szenvedő van
(és kétféle romantika)


"[Első előfeltevés:] Minden művészet a termékeny és tevékeny élet szolgálatában álló gyógymódnak és segédeszköznek tekinthető; mindig feltételezik a szenvedést és a szenvedőket.

[Második előfeltevés:] De kétféle szenvedő van: először is azok, akik a túlcsorduló élettől szenvednek - ők dionüszoszi művészetet akarnak, tragikus életszemléletet, tragikus belátást
(MEGJEGYZÉS: a dionüszoszi művészetről. Nietzsche nem fogadja el Winckelmann "nemes egyszerűség és csendes nagyság" egyoldalú jellemzését az ideális művészetről. A mértéket követelő racionalitás apollóni művészetének, ami formát ad az ideáknak, a művész eszméjének ki kell egészülnie a dionüszoszi művészettel, ami iracionális és mértéktelen, formát bont és rombol mámorában, akár Dionüszosz a bor istene)

...és aztán azok, akik az elsorvadó élettől szenvednek, akik pihenést keresnek, a csendet, a háborítatlan tengert, a megváltást önmaguktól a művészet és a tudás által, vagy pedig a mámort, a görcsöket, a révületet és az őrületet. Az utóbbi kettős szükségletnek felel meg a romantika minden művészetben és megismerésben, és ebbe Schopenhauer éppúgy beletartozott (és beletartozik), mint Richard Wagner.
(MEGJEGYZÉS: Nietzsche az ellen a romantika ellen szól, ami hamis megoldást kinál, önbódítást, ugyanis a rombolás, a formabontás célja az alkotás kell hogy legyen)

[Harmadik előfeltevés:] A rombolás vágya, a változás és a válás egy túláradó energia kifejeződése lehet, amely azért felválalja a jövőt is (az én kifejezésem erre, mint ismeretes, „dionüszoszi”); de lehet a gyűlölet a öröklött és hátrányos helyzetűek között is, akik elpusztítanak mindent, mert minden létező megbotránkoztatja és provokálja őket ... A halhatatlanság akarata tehát kettős értelmezést igényel. Először is a hála és a szeretet ösztönözheti… De lehet annak zsarnoki akarata is, aki ugyan mélyen szenved, ... de aki mintha mindenen bosszút állna azzal, kínzásának képét rájuk kényszeríti, ezzel bélyegezi őket. Ez az utolsó változat a romantikus pesszimizmus a legkifejezőbb formájában, legyen szó akár Schopenhauer akaratfilozófiájáról, akár Wagner zenéjéről - a romantikus pesszimizmus, kultúránk sorsának utolsó nagy eseménye.

... azoknak, akik a legjobban szenvednek és a legszegényebbek az életben, mindenekelőtt szelídségre, békességre és jóságra lenne szükségük mind gondolatban, mind tettben... egyszóval olyan védő pajzsra, amely távol tartja a félelmet és optimista burokban őrzi az embert... "
(MEGJEGYZÉS: Nietzsche ezzel arra céloz, hogy a dionüszoszi szenvedélynek, mámor, káosz és pusztításnak az apollóni rendezettség és harmónia felé kell végül irányulnia, vagyis konstruktívnak kell lennie. A tökéletes műalkotás az apollóni/dionüszoszi egységből jöhet csak létre, ilyen volt néhány görög tragédia - lásd Nietzsche A tragédia születése, illetve lásd en.wikipedia.org/wiki/Apollonian_and_Dionysian és kotelezok.blog.hu/2010/10/04/a_tragedia_szuletese_dionuszosz_es_zarathusztra A Nietzsche idézet forrása: Friedrich Nietzsche, Az örömteli tudomány, 1882. web: philosophynow.org/issues/137/Two_Famous_Philistines_of_Philosophy)

Ha a apollóni/dionüszoszi fogalompárt a klasszicizmus/romantika fogalompárnak feleltetjük meg a Nietzsche által szorgalmazott apollóni és dionüszoszi művészet integrálása nyomán a klasszicizmus és romantika bizonyos jellemzőinek integrálása juthat eszünkbe, amit a preraffaeliták megvalósítottak, tematikában és formailag is.

Az apollóni/dionüszoszi fogalmakról

Az alig huszonöt éves Friedrich Nietzsche 1896. május 28-án tartott előadása a baseli egyetemen nagy és szélsőséges visszhangot váltott ki. Nietzsche volt az első, aki a görögséget és a görög művészetet az élet felől közelítette meg, afelől az élet felől, amit az akkori emberek éltek és megéltek, és ami egyáltalán nem volt olyan idilli, mint amilyennek a későbbi korok ábrázolták. Azt vallotta, hogy maga a művészet és annak fejlődése szoros összefüggésben van az élettel, azzal, ahogyan éltek a görögök, ahogyan ők maguk megteremtették az alapokat a művészetük kifejlődéséhez. Ehhez két központi szimbólumot használt fel, két istenalakot, az Apollónét és Dionüszoszét, amely szerinte meghatározta mind a görögség életét, mind pedig művészetét. Ez a két alak, bár teljesen különbözőek, szövetségre léptek, és ennek tökélye a görög tragédiákban és a tragédiák korának emberében tört felszínre. (szemanrozsa.blog)

 
Apollón a forma, a világosság, a szilárd körvonal, a napfényes álom és mindenekelőtt az individualitás istene
 
Dionüszosz ellenben a bomlás, az eksztázis, az orgiazmus istene
 
 
Az apollóni elem vonzereje abban rejlik, hogy egy pillanatra sem feledkezünk meg a műviségről, a távolság tudata megmarad
 
A dionüszoszi művészeteknél viszont elmosódik a határ. Akit magával ragad a zene, a tánc és más művészi varázslat, az lemond a távolságtartásról
 
 
Az apollóni túl van a köznapi valóságon, ő az álom birodalma
 
A dionüszoszi szintén túl van a köznapi valóságon, ő viszont a mámor birodalma
 
 
A fényes és bölcs, ám ugyanakkor hideg, kimért, végletekig tudatos Apollón a látszatteremtés és a plasztikus formaadás istene
 
A megittasultan tántorgó Dionüszösz viszont a látszatokat és a formákat bontó, magával ragadó zenéé
 
 
Apolló az olimposzi istenekhez méltó és a harmónia patrónusa
 
Dionüszosz jószerivel a barbár, alvilági erőket felszabadító hatalom: életeleme a mértéktelenség
 
 
Apollón etikai istenség: a mértéket követelő racionalitás.
 
A Dionüszosz által pártfogolt művészetben az emberi létezés éjszakai oldala, az ösztönéletnek az ész által be nem világított mélysége fejeződik ki.
 

Ahogyan a görög művészet csak az apollóni és a dionüszoszi elv sajtos együttműködéséből vált esztétikai eszményképpé, úgy a kultúra előre vitele is csak így remélhető.

Források:
1. Az élet és a művészet fogalmai A tragédia születésében (szemanrozsa.blog) – féléves dolgozat 2009-ből, mesterin
2. Nietzsche - Szellemi életrajz, Rüdiger Safranski könyve, Európa, 2002, Budapest
3. A tragédia születése: Dionüszosz és Zarathusztra (somogyig blogja: Nemcsak kötelezők, röviden)

 NAGY KÉP ITT... 
   Vissza