Szecessziós magazin
Szecessziós magazin


Henry van de Velde's 150th Birthday

150 éve született Henry van de VeldeT

he 150th birth anniversary of Henry Clemens van de Velde was celebrated on 3rd April 2013. He was an internationally acclaimed Belgian painter, designer, graphic designer, thinker, teacher and architect. Through his innovative talent, he walked a fresh path of art and beauty, the essential elements of life, which brought him great success throughout Europe, making him a generally acclaimed artist.

Á

prilis 3-án, 2013-ban ünnepeltük Henry Clemens van de Velde születésének 150. évfordulóját. A nemzetközileg is nagy ismertségnek örvendő belga festő, tervező, grafikus, gondolkodó, tanár és építész, Belgiumban festői pályán kezdte, de legsokoldalúbb és legtermékenyebb korszaka a németországi Weimarhoz kötődik. Újító tehetsége révén, a művészet és a szépség egy friss útját járta, ami Európa szerte nagy sikernek örvendett, meghozva számára az általános elismerést.

Following the spirit of oriental calligraphy

A keleti irásművészet szellemének nyomábanA line is a force

”T

he Japanese art as a sudden revelation unveiled us the essence of meaning of the line…” (Click on the image - two pictures)

”A

line is a force that displays its activity like all elemental forces; several connected but contradictory lines exercise the same mutual influence as several elemental forces working against each other… This is an essential truth, and forms basis of the new ornamentation, but is not only principle... But I will not require you to follow my hypotheses, and I only wish to explain here what absolutely must be admitted. Now say that a line is a force, I am only asserting something which can be taken for granted: it takes its force from the energy of the person who has drawn it...

N

othing is lost, either of the energy or of the force, and an ornament thus designed, worked out according to the effect of elementary forces upon each other, attains the immutable formal purity of a proof and retains persisting force and effect for itself. " (Prinzipielle Erklärungen, from Kunsgeverbliche Laien predigten, Leipzig, 1902 )

V

elde indeed believed in the existence of a precise ornament grammar, which gives him the possibility to exclude the arbitrary or the random.


A vonal erő

”A

japán művészet mint egy hirtelen kinyilatkozás felfedte előttünk a vonal értelmének lényegét...” (Katt a képre a sorozathoz)

”A

vonal erő, amely minden más elemi erőhöz hasonlóan fejti ki tevékenységét; több egymással összekapcsolt, de egymás ellen szegülő vonal éppen úgy hat egymásra, mint több egymással ellentétesen ható elemi erő... Ez egy alapigazság és az új ornamentika alapját képezi, de nem csak elv…De nem várom el, hogy kövessétek a feltevésemet, csak el szeretném magyarázni itt azt, amit mindenképp el kell ismerni. Ha mármost azt mondom, hogy a vonal erő, ezzel csak valami merőben tényszerű dolgot állítok; erejét annak az energiájából meríti, aki papírra vetette. Ez az erő és ez az energia hat a szem mechanizmusára, hogy a szemet bizonyos irányba kényszerítse.


E

zek az irányok kiegészítik egymást, összeolvadnak, és végül meghatározott formákat alkotnak. Eközben semmi nem megy veszendőbe, sem energia, sem erő, és az így megtervezett, az elemi erők hatástörvénye alapján kidolgozott ornamens elnyeri változhatatlan és tiszta, deduktív formáját, és tartósan megőrzi erejét és hatását." (Henry van de Velde: A díszítőművészet alapelvei, Lipcse, 1902. Nagy Géza fordítása)

V

elde valóban hitte, hogy létezhet az ornamentika egy oly pontos nyelvtana, amellyel kifejezheti amit szeretne és amely kizárná az önkényest vagy véletlenszerűt.

Constructive Furniture Design – The lines of Iron

Konstruktív bútor tervezés - A vas vonalai

I

n the last decades of the 19th century engineers of modern architecture declared the triumph of their Iron construction. The most important iron buildings like the Eiffel Tower and the Galerie des Machines became worldwide successes. Van de Velde wrote in Das neue Ornament: "The same laws which guide the an engineer’s work also guide ornamentation, which I would like to place on an equal footing with technology in this work". Iron as a symbolic material creates a new style among utopians and rationalists. See above three chairs (Click on the image) full with the tensions of iron, with characteristically rigorous lines of iron constructions.

With these and other works, Henry van de Velde became the forerunner of Belgian Art Nouveau. He was one of the first architects and furniture designers to apply particularly force radiating curved lines in an abstract style.

A

tizenkilencedik század utolsó évtizedeiben a modern építészek joggal jelenthették ki a vasszerkezetek győzelmét az építészetben. A leginkább figyelemre méltó vasból készült épületek, az Eiffel-torony és a Galerie des Machines világsikert arattak. Van de Velde írja a Das neue Ornament-ben : "Ugyanazok a törvények, amelyek irányítják a mérnök munkáját, írányitják a tárgyak díszítését is, és ez az amit én a technológiával egyenrangúnak tekintek." A vas, mint egy szimbolikus anyag az új kor új stílusának forrása lesz, állították utópista és racionalista szellemiségű alkotók. A fenti képen három szék (Kattints a képre) látható formáikban a vas feszültségével teli, a vas szerkezetek jellegzetesen szigorúbb vonalaival.

E

gy másik írásában Velde a következőket mondja: "A vasszerkezetek, hidak, pályaudvari és kiállítási csarnokok lapos íve feszül századunk fölé. Ez pedig a modern ritmus lehetőségeit feltételezi... mindez ideig csak igen kevesen vagyunk akik ezt felismerik, és hogy igen kevéssé vagyunk, még egységesek a tekintetben, hogy milyen is lesz ez az új stílus, ez az új szépségeszmény." (Az új stílus, Weimar, 1906. Fordította Nagy Géza)

Az itt látható művekkel lett Henry van de Velde a belga art nouveau előfutára. De egyben ő volt az egyik első építész illetve bútortervező, aki görbe vonalakat, sajátosan erőt sugárzó hullámvonalakat teljesen absztrakt stílusban alkalmazott.
The kidney shape desk

A babszem íróasztal

T

he vignette’s flowing lines are like the spatial forms of the desk. Both are combinations of flat surfaces divided by energetic lines. But this desk - Henry van de Velde’s most famous furniture - is in the same time a perfectly functional piece. The curvature of the table is defined by the shape of the outstretched human arm. Shelves and drawers, negative and positive functional forms in perfect proportions.

A

fenti vignetta áramló vonalai rokoníthatók az itt mellette látható asztal térbeli formáival. Mindkettő sík felületek és az azokat elhatároló energikus vonalak kombinációja. De ugyanakkor ez az asztal - Henry van de Velde leghíresebb bútora - egy tökéletesen funkcionális darab egyben. Az asztallap görbületét a kinyújtott emberi kar formája határozza meg. Polcok és fiókok, mint a negatív és pozitív formák harmóniája.
Frame lines

Keret vonalak
W

avy and flexible lines used in the graphics applied to furniture. See the additional red lines drawn by us in the 4 pictures of the slide presentation.

A

hullámzó és immár hajlékonyabb vonalakat nemcsak a grafikákon használja, de átteszi a bútorokra is. Lásd az általunk megrajzolt piros kiegészítő vonalakat a fenti a diasorozat 4 képén.
Fluid lines

Áramló vonalak
P

osters, furnitures, wallpapers with same fluid lines. For the details and slide presentation click on the picture.

P

lakátok, bútorok, tapétaminták, egymáshoz hasonló, dinamikusan áramló mintázattal. A képsorozathoz és a részletekhez itt is katt a fenti képre.
His own home, Bloemenwerf House, near Brussels

Saját háza Brüsszel mellett, a Bloemenwerf Ház
A

fter starting a family in 1894, Henry van de Velde carries out his first major architecture project, his own home. We can witness the transition as he brings to an end his carrier as a painter and he chooses design, handicrafts as main occupation. Being introduced to William Morris’ theories and work played an important part in this transition. The Bloemenwerf House was finished in the Brussels suburb of Uccle in 1895-96. Velde designed his own house himself as opposed to William Morris, who commissioned architect Philip Webb to design his Red House in 1859.

An advantage for van de Velde however was, that he was already familiar with the works of Philip Webb, Norman Shaw and C.F.A.Voysey, architects working in the spirit of Morris, as the houses in the first English garden suburb, Bedford Park.

T

he Bloemenwerf House, an attractive synthesis of a farmhouse, a suburban villa, and a country residence became target to others from the middle-class and also artists like Toulouse-Lautrec, and future Weimar friends like Harry Graf Kessler and Karl Ernst Osthaus. Van de Velde lived here until he moved to Germany.

1

894-ben, miután családot alapít, Henry van de Velde megkezdi első nagy építészeti projektjét, saját otthonát. Itt látjuk az átmenetet, ahogy végleg szakít a festészettel és ettől kezdve a tervezés, a kézműipar lesz az alapfoglalkozása. Ebben az átmenetben fontos szerepet játszik, hogy megismerkedik William Morris elméleteivel és munkásságával. A Bloemenwerf Ház Brüsszel külvárosában, az Uccle negyedben 1895-1896-ban kerül megépítésre. Velde saját maga tervezi a házát. Ebben különbözik William Morristól, aki Philip Webb építészt bízta meg, még 1859-ben, háza a Red House megtervezésével. Előnyt

jelentett van de Velde számára természetesen, hogy ő már ismerte Philip Webb, valamint Norman Shaw és C.F.A.Voysey munkáit, olyan építészekét, akik Morris szellemében alkottak, például az első angol kertvárosi házakat a Bedford Parkban.

A

Bloemenwerf Ház, amely vonzó szintézise egy parasztháznak, egy külvárosi villának és egy vidéki rezidenciának hamar célpontja lett a hasonló otthont kívánó polgároknak, de olyan művészeknek is mint Toulouse-Lautrec. Jövőbeli weimari barátok, mint Harry Graf Kessler és Karl Ernst Osthaus is eljöttek. Van de Velde itt lakott mindaddig, amíg Németországba nem költözött.
Weimar - Interior design

Weimar - Belső épitészet

I

n 1899 Velde settled in Weimar, Germany. One of the most highly acclaimed interior creations of Henry van de Velde was the conversion and expansion of the Nietzsche Archive in 1902-3, a commission referred to him by his friend and patron Harry Graf Kessler. Here in Weimar, van de Velde was able to realize his vision of a “Gesamtkunstwerk” or synthesis of the arts.

Van de Velde designed not only the wooden fittings, but also the stoves, furniture, casements, fabric covers, lamps, floor tiles and the ornamental vases which gave the rooms a harmonic atmosphere, ensuring a modern and pleasant general impression even today.

V

elde 1899-ben Németországban, Weimarban telepedett le. Itt egyik leginkább elismert belsőépítészeti alkotása a Nietzsche Levéltár bővítése és átalakítása, 1902-1903 között , mely megbízást barátja és pártfogója Harry Graf Kesslertől kapta. Itt Weimarban hozta létre van de Velde ezt az összművészeti alkotást, az építészet és iparművészetek szintézisét, más szóval a "Gesamtkunstwerk-et"

Henry van de Velde tervezte nemcsak a fa elemeket, de kályhákat, bútorokat, lámpákat, járólapokat, vázákat is, stb. amelyek megadták a szoba harmonikus légkörét és mindmáig modern és kellemes összhatást biztosítanak.Weimar - Schools of Applied Arts

Weimar - Az iparművészeti iskolák

I

n 1905, in Weimar he established the Grand-Ducal School of Arts and Crafts, with the support of Grand Duke of Weimar. In the picture above we can see him in his studio, located on the first floor of the school. In the years 1904 - 1911 he designs and implements the Academy of Fine Arts, the predecessor of Bauhaus School. In this way Velde is a forerunner of Belgian Art Nouveau and also of the German functionalism. (See the slide presentation with 4 pictures)

V

elde 1905-ben megalapította Weimarban a Nagyhercegi Iparművészeti Iskolát, a nagyherceg támogatásával. A fenti képen őt láthatjuk az iskola első emeleti műtermében. 1904 és 1911 közt szintén ő tervezi és valósítja meg a Szépművészeti Akadémia épületét. Az Akadémia egyébként a későbbi Bauhaus előd szervezete. Így hát Velde előfutára nemcsak belga szecessziónak, de a német funkcionalizmusnak is. (a fenti diasorozatban 4 kép található)Weimar - Works of Applied arts

Weimar - Iparművészeti művek

H

ere is van de Velde’s versatility: dinner set designer, book illustrator, etc. Look at the tea set. Made in 1905, with no applied ornament, the contour itself is the ornament, the harmonizing outline also symbolizes the purpose of the set.

I

me van de Velde sokoldalúsága, étkészletek tervezője, könyvillusztrátor, stb. Nézzük meg ezt a teáskészletet. 1905-ben készült, már nincs rajta rátett ornamens, dísze viszont maga a kontúr, és a külső körvonal harmonikusan szimbolizálja a készlet célját is egyben.The Hohenhof in Hagen, Germany 1907-8

A Hohenhof-villa, Hagen, Németország 1907-8     

     

H

enry van de Velde built the Hohenhof for Karl Ernst Osthaus patron of avant-garde art and architecture (in 1902, Osthaus founded the Folkwang Museum in Hagen). The Hohenhof is one of the most important examples of Jugendstil architecture in Europe. It was recently renovated and is open to the public. The building’s detailed design and the various forms of the different facets encourages the onlooker to walk around it. Note the various materials at the different levels. The room interiors are different, but each one was usually harmoniously organized around a famous artwork.

H

enry van de Velde a Hohenhof-villát Karl Ernst Osthaus-nak, az avantgárd művészet és építészet védnökének építette (Osthaus még 1902-ben megalapította a Folkwang Múzeumot Hagenben - ennek belső részleteit is Velde tervezte). A Hohenhof-villa az európai szecesszió, pontosabban a német Jugendstil egyik legszebb példája. Nemrég felújították és megnyitották a közönség számára. Az épület különböző oldalai, részletes kidolgozásukkal, változatos formájukkal arra késztetik a látogatót, hogy körbejárja az épületet. Figyeljük meg a különböző szinteken a különböző anyagok alkalmazását is. A szobabelsők egymástól eltérőek, de mindegyik egykor egy-egy neves műalkotás köré szerveződött, harmonikus módon.Werkbund Theatre, Cologne, 1914-15

A Werkbund Szinház, Köln, 1914-15
O

ne of the major works of van de Velde, in the same time a style revolution: less decoration, constructing with mass forms. The Deutscher Werkbund (German Work Federation, a German association of artists, architects, designers, and industrialists with van de Velde as an important member) commissioned Henry van de Velde to build a theatre for its 1914 Cologne Exhibition. The theatre

which turned out to be his best work, stood only for one year before it was destroyed as a result of World War I. This building was point of departure for the sketches of expressionist architect Erich Mendelsohn.

H

e wrote in 1962: "The auditorium made a temple-like impression. He had something of the tart seriousness of Buddhist architecture. The color tones were based on a scale extending from amaranth to bright vermilion. The deliberately restrained decorative design appeared as of the incense and the patina of centuries damped" (Henry van de Velde in. My life story, Munich 1962). During World War I, Van de Velde, as a foreign national, was obliged to leave Weimar. He continued his successful practice in modern architecture and design, which had demarcated itself significantly from the Art Nouveau phase, whose popularity was in decline.

E

z egyik legnagyobb műve, ugyanakkor egy stílus fordulat is: az épület késő szecessziós illetve premodern vonalakkal van megtervezve, dekorációja visszafogott, Velde itt már inkább a tömegformákkal alkot. A Deutscher Werkbund (ami egy német szövetség volt, művészek, építészek, tervezők és iparosok részvételével köztük van de Velde is, mint a szövetség egyik fontos tagja) megbízásából az 1914 kölni kiállításra Velde tervezi a színház épületet.

Alkotása a legjobb munkája lett, de sajnos alig állt egy évig, I. világháború alatt lebontották. Az épület inspirálta később az expresszionista építészt, Erich Mendelsohnt az épületvázlatai elkészítésekor.

E

zt írta 1962-ben: "Az előadóterem templomszerű benyomást keltett. Volt benne valami a fanyar buddhista építészet súlyosságából. A színárnyalatokban az élénk lilásvöröstől a fényes élénkpirosig terjedő skála dominált. A szándékosan visszafogott díszítettség jellemezte" (Henry van de Velde, Életem története, München, 1962). Az első világháború alatt, Van de Velde, mint a külföldi, kénytelen volt elhagyni Weimart és Németországot. Ugyan sikeresen folytatta munkáját, alkotott tovább a modern építészet és a tervezés területén, de művei már távol álltak az Art Nouveau-tól, melynek népszerűsége ekkorra már lehanyatlott.Exhibition Henry van de Velde in Riga

Henry van de Velde kiállítás RigábanArt Nouveau in Riga

R

iga is one of the rare European cities where a very rich range of objects of Art Nouveau architecture, art, and design have been preserved. It is even called the "Metropolis of Art Nouveau". There are approximately 800 Art Nouveau buildings in Riga, most of them are located in the centre of the city, mainly on Alberta Street. The Riga Art Nouveau Museum is also situated on this street. (Alberta iela 12)

The exhibition

T

he exhibition "Henry Van de Velde and Riga" organized in the Riga Art Nouveau Museum introduces the bright architect and his beginning of the 20th century works in Riga. In 1910, when he was 47, he was invited to enter an architectural competition for the creation of a St. Peter’s Church parsonage and inclusive housing in Riga. Van de Velde worked at the Weimar school at the time, the school which later became the renowned Bauhaus School of Architecture and he was experiencing a swing in his approach to architecture. As a result, taking advantage of the opportunity, he introduced a Modern Style plan to the competition.


The Velde's Riga project

T

he Riga Project appears for the first time in the very famous photo, showing the master at work in his Weimar studio (see below), while he is designing the plan of the parsonage. Unfortunately the building built in 1912 on Valnu Street 22. was destroyed during the Second World War. The model of the building was made on the occasion of this exhibition.
Art Nouveau Rigában

R

iga az egyik azon ritka európai városok közül, amely nagyon gazdag megőrzött szecessziós épületekben, művekben, így az Art Nouveau metropolisának is nevezik (méltán!). Megközelítőleg 800 szecessziós épület található a városban, többségük a belvárosban, főleg az Alberta utcában. A Riga Art Nouveau Múzeum is itt található (Alberta iela 12). Hogy a kor hangulatát jobban átérezhessük, korabeli ruhákba is beöltözhetünk!

A kiállítás

A

A Riga Art Nouveau Múzeumban található "Henry Van de Velde és Riga" kiállítás a ragyogó építészt és 20. század eleji munkáit mutatja be. 1910-ben, amikor 47 éves volt, Velde meghívást kapott, hogy vegyen részt egy építészeti pályázaton a rigai Szent Péter-templom plébánia és ház megtervezésére. Abban
az időben van de Velde a weimari iskolában dolgozott (amely később a ma ismertebb Bauhaus iskolává alakult) és az alkalmat kihasználva modern építészeti stílusban tervezte meg a pályázatát.

A rigai Velde projekt

A

z első eset, ahol a Riga projekt megjelenik a Velde irodalomban, az egyik leghíresebb fotó, ahol a mestert munka közben látjuk, az ő weimari stúdiójában (lásd fent), miközben a rigai plébániát tervezi. Az épület 1912-ben épült meg a Valnu utca 22. szám alatt, de sajnos a második világháború idején elpusztult. Az épület modelljét a kiállítás alkalmából készítették el.
Thanks - Köszönet


Thanks to Puha Titusz, for information about Riga Art Nouveau Centre Exhibition; to Iveta Sproģe, for text and images (occasion of the Art Nouveau World Day) sent about Exhibition "Adventures in Riga"; to Bolla Zoltán, for information about Henry van de Velde's architectural design correlations.

We thank Adler Judith, for the linguistic proofreading of this Magazine page.
References - Források


Sembach, Klaus-Jürgen: Henry van de Velde. Thames & Hudson Ltd., 1989

Sembach, Klaus-Jürgen: Szecesszió. Taschen/Vince Kiadó, 1999

Pók Lajos: A szecesszió. (Eredeti szövegek, források) Gondolat Könyvkiadó, 1972

Pamer Nóra: Art nouveau a belga építészetben. Műszaki, Budapest, 1979
Web references - Internetes helyek


Henry van de Velde: Geschichte meines Lebens, (ed. Hans Curjel). R. Piper & Co Verlag, München 1962 (digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren)

Technology and form : iron construction and transformation of architectural ideals in nineteenth century France, 1830-1889. (dissertation, 1996)

Klassik Stiftung Weimar: Passion, Function and Beauty. Henry van de Velde and his Contribution to European Modernism (Exhibitions & Events)

Exhibition of Henry Clemens Van de Velde in Riga Art Nouveau Centre